บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

การธนาคารและการเงิน

รับให้คำปรึกษา ดำเนินการทางกฎหมาย และวางแผนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร การจัดทำสัญญาทางการเงินทุกประเภท เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาให้สินเชื่อโครงการ สัญญาร่วมถือหุ้น สัญญาประกันความเสี่ยง