บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

รับรองลายมือชื่อ

เรามีทนาย ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถรับรองเอกสารทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อเอาไปประกอบการยื่นทั้งในประเทศ และสามารถให้รับรองเอกสารเพื่อส่งศาลต่างประเทศ ล่ามและรับแปลเอกสาร เรามีทนายผู้เชี่ยวชาญเป็นล่าม หรือรับแปลเอกสารให้แก่ นักกฎหมายโดยเฉพาะ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินคดีต่างๆ

 

งานทนายความรับรองเอกสาร รับรองรายมือชื่อ ( Notary Public )

ปัจจุบันทั้งในการศึกษา และในทางธุรกิจ มีความจำเป็นที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศโดยใช้เอกสารต่างๆ ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney
ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย


ปัญหา

• ต้องใช้เอกสารที่มีการรับรองเพื่อติดต่องานในต่างประเทศ
• ต้องใช้เอกสารที่มีการรับรองเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ
• ต้องใช้เอกสารที่มีการรับรอง ในหนังสือมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการในต่างประเทศ


แก้ปัญหาได้ด้วยบริการของเรา

เรามีทีมงานทนายความที่ผ่านการรับรองจากสภาทนายความ
เรามีบริการทนายความรับรองเอกสาร รับรองหนังสือเดินทาง
เรามีบริการทนายความรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัท
เรามีบริการทนายความรับรองการแปลเอกสารต่างประเทศ

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com