บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

แรงงานและการจ้างงาน

รับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจ้างงาน การป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติแรงงาน คุ้มครองแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์ อาทิเช่น การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถขึ้นทะเบียนการจ้างแรงงานต่างด้าว ด้วย